Kort om medarbetarundersökningar

   
 

SYFTE
En anonym medarbetarundersökning är ett verktyg som tar upp positiva och negativa aspekter hos ett företag till ytan så att man kan arbeta med ständiga förbättringar. En medarbetarundersökning tar - på ett vetenskapligt sätt - fram en totalbild av medarbetarnas uppfattning om företaget och skapa handlingsplaner därefter.

Vad ger en medarbetarundersökning för ert företag?

FÖR MEDARBETARNA
• En möjlighet att anonymt få ge feedback till ledningen.
• En möjlighet att få vara med och påverka och utveckla företaget.
• En möjlighet att ta eget ansvar för sin arbetssituation.
• Säkerhet genom att Advantum som tredje part står som garant för anonymitet.

FÖR CHEFERNA
• En möjlighet att få feedback på sitt ledarskap.
• En möjlighet att aktivt arbeta med förbättringsområden i sin grupp.
• Ett tillfälle att reflektera över sin egen situation och sina möjligheter som chef.

FÖR ORGANISATIONEN
• Ett verktyg för att driva ständiga förbättringar.
• Ett verktyg som visar vad som balanserar vad medarbetare tycker
mot vad de anser vara viktigt att åtgärda.
• Ett verktyg för att analysera och styra verksamhetsutvecklingen
med koppling till motivationsfaktorer och arbetsmiljö.
• Ett effektivt verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontakta gärna ANIMO för ytterligare information om vår medarbetarundersökning